Badania podłoża gruntowego

dla potrzeb budownictwa

więcej
Badania podłoża

Oferta Badania polowe

Firma wykonuje szeroki zakres usług badawczych z zakresu geologii, geotechniki , geofizyki i ochrony środowiska. Własna nowoczesna baza sprzętowa zapewnia wykonywanie badań na najwyższym światowym poziomie, a innowacyjne rozwiązania wdrożone dzięki pozyskanym dotacjom unijnym zapewniają szybkie i sprawne wykonanie powierzonych nam zadań. Szeroki wachlarz usług badawczych to gwarancja zadowolenia naszych klientów.

Oferta - badania polowe

Wiercenia badawcze

Wykonujemy wiercenia badawcze przy użyciu urządzeń wiertniczych w tym m.in.:

 • samojezdnych wiertnic hydraulicznych na podwoziach samochodowych lub gąsienicowych,
 • lekkich mechanicznych wiertnic przenośnych,
 • lekkich ręcznych zestawów wiertniczych.

W ramach prowadzonych robót wykonujemy:

 • wiercenia otworów geotechnicznych
 • wiercenia otworów geologiczno – inżynierskich
 • wiercenia badawczych otworów hydrogeologicznych
 • wiercenia płytkich otworów złożowych
 • wiercenia otworów studziennych
 • wiercenia otworów obserwacyjnych (piezometrów)
 • wiercenia otworów technicznych i inżynieryjnych

Opróbowanie otworów wiertniczych

W celu określenia szczegółowej budowy geologicznej (stratygrafii i litologii) oraz oznaczenia parametrów geotechnicznych gruntów metodą laboratoryjną na potrzeby wykonywania dokumentacji geologicznych i geotechnicznych pobieramy próby gruntów w kategoriach metod poboru A, B i C, uzyskując tym samych próby we wszystkich – nawet najwyższych klasach jakości zgodnie z normą Eurocode 7. Dysponujemy próbnikami oraz aparatami zapewniającymi pozyskanie prób o nienaruszonej strukturze w tym m.in.: aparatem Shelby, aparatem Koersta, próbnikami RKS itp. Do pozyskiwania prób z gruntów skalistych stosujemy rdzeniówki wrzutowe typu HWL i PWL oraz klasyczne rdzeniówki podwójne. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest opracowany przez nas innowacyjny system ciągłego poboru prób o nienaruszonej strukturze wykorzystujący tzw. technikę wiercenia z jednoczesnym rurowaniem otworu - pozwalający szybko i sprawnie pozyskiwać rdzenie wiertnicze metodą wrzutową zarówno z gruntów spoistych jak niespoistych oraz stosunkowo miękkich skał.

Ponadto pobieramy próby gruntów i wód gruntowych do badań geośrodowiskowych celem określenia stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

Sondowania gruntów

W celu określenia cech fizyko – mechanicznych gruntów in-situ prowadzimy badania uzupełniające – sondowania i testy przy użyciu własnego sprzętu badawczego. Posiadane przez nas urządzenia spełniają wszystkie normy i najwyższe standardy jakościowe. Na potrzeby wykonywania naszych opracowań wykonujemy m.innymi:

 • sondowania statyczne CPT i CPTU przy użyciu penetrometrów o sile nacisku 100 lub 150 kN
 • sondowania statyczne oryginalną mechaniczną sondą wkręcaną WST – Borros Power Unit
 • sondowania dynamiczne sondami stożkowymi we wszystkich standardach: DPL, DPM, DPH, DPSH-A oraz DPSH-B
 • sondowania dynamiczne sondą cylindryczną SPT
 • sondowania i testy sondą ścinającą FVT
 • sondowania i testy sondą udarowo – obrotową SLVT

Ponadto na specjalne życzenie klienta wykonujemy badania DMT i SDMT oraz sondowania i testy SCPTU współpracując w tym konkretnym zakresie z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju.

Monitoring środowiska gruntowo – wodnego

W zakresie monitorowania środowiska wodnego w aspekcie jego zanieczyszczenia prowadzimy prace związane z wykonywaniem sieci monitoringu wód podziemnych (instalacja piezometrów) dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na wody gruntowe w tym powodować ich zanieczyszczenie. W zakresie monitorowania gruntów wykonujemy prace związane z monitoringiem geośrodowiskowym. W ramach prowadzonych robót sprawujemy stały nadzór zarówno nad wykonaniem samych urządzeń pomiarowych jak i nad późniejszym prowadzeniem pomiarów.

Badania geofizyczne

Nasza firma prowadząc od kilkudziesięciu lat badania na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wykonuje również prace związane ze szkodami górniczymi lub zagrożeniami z tytułu dokonanej, prowadzonej lub projektowanej eksploatacji górniczej. Do określania stanu górotworu, lokalizacji ewentualnych pustek, rozluźnień górotworu, itd. lub w celu lokalizacji stref uskokowych czy też lokalizacji zlikwidowanych wyrobisk górniczych takich jak: szyby, szybiki, sztolnie, upadowe itp. wykonywane są badania geofizyczne należące do tzw. nieinwazyjnych metod geologicznych badań polowych. Do tych celów stosowane są głownie cztery metody:

 • metoda elektrooporowa
 • metoda mikrograwimetryczna
 • metoda sejsmiczna
 • metoda georadarowa

Ponadto wykonujemy badania na terenach objętych zjawiskami krasowymi. Stosowane metody geofizyczne pozwalają na wyznaczenie stref stanowiących ewentualne zagrożenie dla powierzchni terenu w tym powstanie zapadlisk, lejów, progów terenowych, niecek osiadań itd. stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla planowanych inwestycji lub istniejących już obiektów.

Kontakt:

32 256 31 64

32 255 14 82